Terug
Gepubliceerd op 24/11/2021

Agenda  Gemeenteraad

do 02/12/2021 - 20:00 raadzaal
 • 1.

  2021_GR_00132 - Coronavirus COVID-19 - burgemeesterbesluit d.d. 22 november 2021 inzake maatregelen betreffende de organisatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op digitale wijze - Bekrachtiging

  De burgemeester is bevoegd om passende maatregelen te nemen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het Covid-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen.

  Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich opnieuw snel binnen Europa, België en Vlaanderen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de opgelegde beschermingsmaatregelen na te leven, heeft de burgemeester beslist om de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 02 december en 09 december 2021 op digitale wijze te organiseren zolang de gezondheidsrisico's dit verantwoorden.

  Deze beslissing wordt overeenkomst artikel 134 § 1 van de nieuwe gemeentewet ter bekrachtiging voorgelegd tijdens de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 • 2.

  2021_GR_00113 - Notulen vorige zitting - 28 oktober 2021 - Goedkeuring

 • 3.

  2021_GR_00114 - Advies bij opstart van een groepsopvang, verhuis van een bestaande locatie en/of uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen - Goedkeuring

  Lokaal bestuur Vosselaar neemt een regierol op in het (eigen of georganiseerd door derden) aanbod van kinderopvang voor 0 tot 12 jaar. We willen een facilitator zijn om vraag en aanbod naar kinderopvang van 0 tot 12 jaar beter op elkaar af te stemmen. We streven naar voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang binnen de gemeente.

 • 4.

  2021_GR_00115 - Overheidsopdrachten - Bos- en natuurbeheer door doelgroepmedewerker - werkjaar 2022 - lastvoorwaarden en gunningswijze- Goedkeuring - Goedkeuring

  Bos- en natuurbeheer door doelgroepmedewerker - werkjaar 2022

  Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 • 5.

  2021_GR_00116 - Intergemeentelijke samenwerking: PONTES - buitengewone algemene vergadering 16 december 2021 - aanduiding vertegenwoordiger en vaststelling mandaat - Goedkeuring

  Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van PONTES op 16 december 2021  en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.

 • 6.

  2021_GR_00117 - Pidpa - buitengewone algemene vergadering 17 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente en goedkeuring agenda - Goedkeuring

  Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering PIDPA d.d. 17 december 2021.

 • 7.

  2021_GR_00118 - IOK - buitengewone algemene vergadering 17 december 2021 - vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger, goedkeuring agenda, en goedkeuring statutenwijziging IOK - Goedkeuring

  Goedkeuring statutenwijziging IOK

  Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IOK d.d. 17 december 2021.

 • 8.

  2021_GR_00119 - IOK Afvalbeheer - buitengewone algemene vergadering 17 december 2021 - vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger, goedkeuring agenda, goedkeuring statutenwijziging IOK, toetreding van de BGTS Baarle en de voorgestelde wijziging van het aandelenregister - Goedkeuring

  Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

  Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van IOK afvalbeheer d.d. 17 december 2021

  Goedkeuring van de statutenwijziging IOK, de toetreding van de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking Baarle en de voorgestelde wijziging van het aandelenregister

 • 9.

  2021_GR_00120 - Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) - Algemene Vergadering van 16 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente en goedkeuring agenda - Goedkeuring

  Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering Cipal d.d. 16 december 2021.

 • 10.

  2021_GR_00121 - Het Hof - dadingsovereenkomst - beëindiging ontwerpovereenkomst - Goedkeuring

  De overeenkomst waarbij de gemeente Vosselaar, Stichting Kempens Landschap en de groep Versmissen een dading afsluiten ter beëindiging van het tussen hen opgestarte traject m.b.t. de onderhandelingen met het oog op een samenwerking voor de inrichting en uitbating van het Hof, wordt goedgekeurd.

 • 11.

  2021_GR_00131 - Gemeentepatrimonium - Verwerving onroerend goed - Diepvenneke (ter plaatse Kievitven) - Goedkeuring

  Aankoop perceel grond, gelegen te Vosselaar, Diepvenneke (ter plaatse gekend als 'Kievitven'). Deze aankoop geschiedt om reden van algemeen nut, zijnde de uitbreiding van het sportcentrum Diepvenneke.